چشم حس همچون كف دست است و بس

.

2023-06-01
    وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا